06 Δεκ 2023 10:23

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (4/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 8  Μαρτίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-5533- 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δώδεκα (12) Μαρτίου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

2.Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

3.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

4.Παραχώρηση χρήσης πρώην νηπιαγωγείου Φήκης στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Πύλης για στέγαση λαογραφικού εκθετηρίου.

5.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Ο.Κ.Π.Α.Δ. για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

6.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Φήκης».

7.Έγκριση σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

8.Έγκριση μελέτης «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

9.Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (LEADER).

10.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

11.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

12.Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

13.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

14.Έγκριση Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

15.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στο Τ.Δ. Παραποτάμου».

16.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Φιλύρας».

17.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Φιλύρας».

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Δημαρχείο έως περιφερειακό δρόμο Φήκης – Ελευθεροχωρίου στο Τ.Δ. Φήκης».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Βαθυρρέματος».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ορεινού καταφυγίου Κόζιακα» Δήμου Αιθήκων.

22.Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Οικονόμου Δημητρίου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΠΟΤΑΜΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

23.Έγκριση της αριθμ. 3/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2013.

24.Έγκριση της αριθμ. 5/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2013.

25.Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ετών 2012 και 2013 (ΣΑΤΑ).

26.Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

27.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

28.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

29.Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιομοναστήρου για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Πάσχα του 2013.

30.Διαγραφή χρέους μισθώματος καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

31.Έγκριση της αριθμ. 25/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με θέμα «Έγκριση νέου τιμολογίου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Πύλης, Γόμφων και Πιαλείων».

32.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

33.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2013.

34.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2013.

35.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2013.

36.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

37.Έγκριση εκμίσθωσης ορεινού καταφυγίου «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος» στον Κόζιακα.

38.Αίτηση Τσιγκαρίδα Παύλου για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

39.Αίτηση της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για επιμήκυνση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών σφαγείων Πύλης.

40.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

41.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

42.Έγκριση διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, με διαγωνισμό.

43.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2013.

44.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Γαρδικίου για στέγαση των γραφείων του.

45.Περιορισμοί βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος «Κατούνας».

46.Ορισμός Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης και εκπροσώπου κοινωνικού φορέα.

47.Ορισμός Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.) Δήμου Πύλης.

48.Εκλογή Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

49.Ορισμός επιτροπής ελέγχου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων.

50.Προσδιορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

51.Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

52.Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

53.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ