04 Μαρ 2024 13:57

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (2/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,  20   Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-1038-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

2/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2014,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2013.

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

4.Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ).

5.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

6.Ψήφιση Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2013, που αφορά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

7.Έγκριση της αριθμ. 90/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

8.Αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιχορήγησή της από τον σχολικό κλήρο.

9.Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Φιλύρας.

10.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

11.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

12.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2014.

13.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, έτους 2014.

14.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2014.

15.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

16.Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

17.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

18.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

19.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

20.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

21.Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

22.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

23.Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

24.Πρόταση συνεργασίας με ιστοσελίδα με σκοπό την ανάδειξη και προβολή των μνημείων και αξιοθέατων του Δήμου Πύλης.

25.Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» για την ψηφιακή υπηρεσία «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)».

26.Απόσυρση της πρότασης – αιτήματος ένταξης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

27.Υποβολή επικαιροποιημένου αιτήματος ένταξης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ.

28.Έγκριση επικαιροποιημένης προμελέτης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΗΣ».

29.Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενης σύμβασης τεχνικού συμβούλου ώστε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΠΕΡΑΑ να γίνει επικαιροποίηση, σύνταξη εκ νέου του φακέλου και υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ πρότασης για το ενεργοβόρο Σχολικό Συγκρότημα Πύλης.

30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση στον οικισμό Βαρκά».

31.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

32.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Νέας Πεύκης».

33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

34.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

35.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

36.Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Γιαννακάκου Θωμά βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού.

37.Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης του προς ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Παναγιώτη Φιστόπουλου με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ.Κ. Φήκης.

38.Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ Τ.Κ. Πύλης.

39.Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύρρας.

40.Αίτηση Ηλία Αριστέας για ρύθμιση και διαγραφή οφειλών της προς το Δήμο από μισθώματα δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

41.Αίτηση Ηλία Αριστέας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

42.Αίτηση Μαρμάγγελου Βασιλικής για λύση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

43.Αίτηση Μπατσικώστα Δήμητρας για διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Παράμερου.

44.Αίτηση Παπαϊωάννου Σωτηρίου για διακοπή σύμβασης μίσθωσης ξύλινης πρόχειρης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

45.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ