21 Απρ 2024 12:35

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (15-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                           Πύλη, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-28043-

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή αιτήματος για επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

3.Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

4.Τροποποίηση της αριθμ. 323/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

5.Τροποποίηση σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Αχιλλέα).

6.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

7.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις οδών στο Δ.Δ. Πύλης (Β' Φάση) του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ