23 Απρ 2024 10:41

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (14/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,  6  Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-28371-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δέκα (10) Δεκεμβρίου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου ««Διάνοιξη αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

2.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της  Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

3.Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – Δεσμεύσεις του Δήμου για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 2.17 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος.

4.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή 2013).

5.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

6.Ένταξη Οικονομικών στοιχείων του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο  Δράσης του Δήμου.

7.Αίτηση Κουρεμένου Αθανασίου για εξώδικο συμβιβασμό.

8.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.

9.Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Τουριστικής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΠΥΛΗ Α.Ε.

10.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Οι Δήμοι στηρίζουν την Τοπική Ανάπτυξη και τις Τοπικές Κοινωνίες: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» – ψήφιση πίστωσης.

11.Χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες δημότες στην Τ.Κ. Στουρναραίικων – ψήφιση πίστωσης.

12.Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης μαθητών Λυκείων Δήμου Πύλης.

13.Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης, διαχειριστικής χρήσεως 2013.

14.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (2η ανακοίνωση).

15.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

16.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση ισολογισμού ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. 2ης χρήσης (1-1/31-12-2012).

17.Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

18.Σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Καραθάνου Βικτωρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

19.Εξέταση αίτησης κ. Ζάχου Δημητρίου σχετικά με καταπάτηση ιδιωτικής του περιουσίας στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

20.Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Ροπωτού – ορισμός επιτροπής εκτίμησης.

21.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

22.Αίτηση Ντόγκα Ελένης για παράταση σύμβασης μίσθωσης στην Τ.Κ. Φήκης.

23.Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον οικισμό ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ Τ.Κ. Πύλης.

24.Διαγραφή βεβαιωθέντων μισθωμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Ελένης)

25.Αίτηση Μπουρνάζου Ευάγγελου για αποζημίωση έκτασης λόγω διάνοιξης δρόμου.

26.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης».

27.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης».

28.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

29.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

30.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

31.Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

32.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

33.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

34.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

35.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

36.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

37.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελλο» του πρώην Δήμου Πινδέων.

38.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

39.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

40.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Κοτρωνίου».

41.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

42.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

43.Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

44.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας».

45.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων».

46.Έγκριση 1ου και τελικού Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Γόμφων».

48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων».

49.Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

50.Οριστική παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αμμοληψία από τον Πορταϊκό ποταμό στη θέση Ξηροπόρτι του Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δ. Γόμφων» Ν. Τρικάλων.

51.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωφυσική μελέτη για την ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Τ.Κ. Γόμφων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ