27 Φεβ 2024 13:20

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (13/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-25894-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

13/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις επτά (7) Νοεμβρίου 2013,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εξώδικος συμβιβασμός (αίτηση Εμμανουήλ Χρήστου και Κρομμύδα Σωτηρίου).

2.Εξώδικος συμβιβασμός (αίτηση Γκουγκουμάτη Αχιλλέα).

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2013.

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

6.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

7.Αποζημίωση επικείμενων στην περιοχή της υπ' αριθμ. 1/201 (διορθωμένης) πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα Ο.Τ. 21, 21Α και 21Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Πύλης από το Δήμο Πύλης.

8.Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης διάθεσης πυροσβεστικού οχήματος στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Πύλης.

9.Αίτηση Ντόγκα Ελένης για παράταση σύμβασης μίσθωσης στην Τ.Κ. Φήκης.

10.Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Σεισμοπλήκτων Τ.Κ. Πύλης.

11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό «ΚΑΚΟΥΡΙ» Τ.Κ. Πύλης».

12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου κεντρικού οικισμού Τ.Δ. Ροπωτού».

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου στον οικισμό Τσεκούρα του Τ.Δ. Ροπωτού».

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στα Τ.Δ. Ροπωτού και Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης».

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – τσιμεντόστρωση δρόμων στον οικισμό Τσεκούρα Τ.Δ. Ροπωτού».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ