22 Φεβ 2024 03:48

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (1/2/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 28 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.  1896

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στη μία (1) Φεβρουαρίου 2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

2.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2012.

3.    Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

4.  Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

5.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων.

6.    Διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

7.    Διαγραφή τέλους χρήσης πλατειών οφειλέτη του Δήμου.

8.    Διαγραφή τέλους ύδρευσης οφειλέτη του Δήμου.

9.    Επιστροφή χρηματικού ποσού.

10.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.

11.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου.

12.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου του Δήμου Πύλης.

13.  Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Πύλης.

14.  Ορισμός Μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πύλης.

15. Αποδοχή παραίτησης – ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Πύλης και εκπροσώπου κοινωνικού φορέα.

16.  Αποδοχή παραίτησης – ορισμός Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.) Δήμου Πύλης.

17.  Αποδοχή παραίτησης – εκλογή Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

18.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

19.  Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

20.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών κάτω των 2.934,70 €.

21.  Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών άνω των 2.934,70 €.

22.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

23.  Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

24.  Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

25.  Ανάκληση της αριθμ. 271/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης από τη γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ