24 Φεβ 2024 02:29

«Πρόσκληση τακτικής ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης 17/2015 (17-12-2015)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 11 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 23490

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

17/2015

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.
2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
3. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
4. Έγκριση της αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ