28 Φεβ 2024 08:23

“Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                     

Αριθμ.Πρωτ.4994                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Πύλης.

2.- Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Πύλης.

3.-Λήψη απόφασης για επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

4.-Λήψη απόφασης για το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κ.λ.π. του Δήμου Πύλης.

5.-Λήψη απόφασης για επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης.

6.-Λήψη απόφασης για επιβολή ή μη τέλους διαφήμισης  του Δήμου Πύλης.

7.-Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πύλης.

8.-Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών από έσοδα νεκροταφείου του Δήμου Πύλης.

9.-Λήψη απόφασης για δικαίωμα αμμοληψίας.

10.-Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών από δικαιώματα βοσκής του Δήμου Πύλης.

11.-Κατάρτιση-Σύνταξη Προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2011.

12.-Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-Λογιστή & του αναπληρωτή του για τον έλεγχο χρήσης της απογραφής έναρξης του Δήμου Πύλης.

13.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής ενότητας Νεράιδας.

14.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων του Δήμου Πύλης.

Πύλη 7-4-2011                                                                            

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ