15 Απρ 2024 05:56

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Οκτωβρίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009».

Στη συνέχεια θα συζητηθούν και τα εξής θέματα:

1.«Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ». – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης –  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

2.«Αποδοχή πιστώσεων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης –  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

3.«Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων: α) «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», γ) «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΥΛΗΣ», δ) «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΠΥΛΗΣ», ε) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», στ) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΝΑΒΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

4.«Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων:

α)«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΔ ΡΟΠΩΤΟΥ», β) «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», γ) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ & ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ», δ) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

5.«Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πύλης έτους 2009 – καθορισμός  αμοιβής αυτού».

6.«Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2010 – Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος»

7.«Επί αιτήματος κ. Βλάχου Κων/νου του Παναγιώτη – Προέδρου Συλλόγου Φίλων Λίμνης Αγίου Βησσαρίωνα με θέμα την απαγόρευση αλιείας».

8.«Επί αιτήματος ΑΤΕ Πύλης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φυσικών εμποδίων σε Α.Τ.Μ.».

9.«Κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου».

10.«Επί Πρακτικού Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ