14 Απρ 2024 10:12

“Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (2-2009)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιανουαρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα κατωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41 Ευρώ».

2. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 Ευρώ ».

3. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

4. «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών εκτός Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

5. «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης».

6. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ -ΡΟΠΩΤΟΥ».

7. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

8. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

9. «Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»- Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

10. «Aνάθεση εκτέλεσης εργασιών έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Πύλης».

11. «Γνωμοδότηση επί διόρθωσης Ασυμφωνίας του Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 76 & 86».

12. «Αποδοχή πίστωσης από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων – Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών».

13. «Επιχορήγηση α) ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και β) Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων Πύλης».

14. «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2009».

15. «Προγραμματισμός προσλήψεων εργατών με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών».

16. «Καθορισμός χώρου Εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς – Μεταφορά

στάθμευσης ΤΑΞΙ κατά την ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς».

17. «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης σε νεοκατασκευασθέντα πεζόδρομο επί

της οδού Ερμού».

18. «Παράταση μίσθωσης α) Δημοτικού χώρου έναντι Δασονομείου Πύλης

και β) Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ερμού».

19. «Έγκριση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Δήμου Πύλης».

20. «Επί αιτήσεως κ. Λαμπρογεώργου Θωμά».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ