19 Μάι 2024 10:24

“Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. για εκλογή Προεδρείου Δ.Σ., Μελών Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,  2 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-15-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, στη Λυγαριά, στις 6-1-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Κουτσονάσιος Ιωάννης