«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (31-08-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.9353

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 31η του μηνός Aυγούστου του έτους 2018,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου.

2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Μουριάς

3.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(87/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

4.- Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς

5.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ.Πηγής και Λυγαριάς».

6-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου:«Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ.Φήκης».

7.– Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την εκτέλεση του έργου «Kατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς.

8.-Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ.Βροντερού του Δ.Πύλης»

9.-Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού»

10.– Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιιακές υποδομές του Δ.Πύλης»

11.- Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “¨Συντηρήσεις-κατασκευή Τεχνικών υποδομών Δ.Πύλης

12.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση

εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ.Γαρδικίου».

13.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε.Αιθήκων».

14.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

15.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου)

16.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

 

Πύλη 27-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ