«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (18-07-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.7898

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικoύ ακινήτου (κατάστημα) στην
Τ.Κ.Ελάτης
2. Έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργου: «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην ΤΚ Στουρναραίικα»
3.- Εγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “¨Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Πύλης”
4.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο ” Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού
5.-Εγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις ασφαλτικών»
6.-Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
7.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
11.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
12.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
13.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(72α/2018) περί ορισμού δικηγόρου
για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης
εντάλματος Προπληρωμής
15.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης
εντάλματος Προπληρωμής
16.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης
εντάλματος Προπληρωμής
17.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων
Οχημάτων και μηχ/των έργου του Δήμου
18.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ).
19.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ)
20.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
21.-Αποδοχή παραχώρησης οικοπέδου στην Τ.Κ.Μυροφύλλου
22- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018.
Πύλη 13-7-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ