07 Δεκ 2023 06:43

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης                                                                         ΦΗΚΗ 6/9/2012

“ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ”                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:-162-

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                              

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης.

– Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης για την σχολική χρονιά 2012 – 2013.

– Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.

– Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2011 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

– Έγκριση δαπανών και διάθεση  (ψήφιση) πιστώσεων για προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες.

 

  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

Μπαλάς  Βασίλειος