21 Απρ 2024 11:53

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                           Φήκη  8/11/2012

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                                    Αρ. Πρωτ.:- 197-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε συνεδρίαση”                                            

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 12 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α'), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση Προέδρου

1. Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μετά τη διενέργεια δύο άγονων  διαγωνισμών.

2. Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλης.

3. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στη Γεωργίου – Μπλέτσα Αικατερίνη.

4. Οριστική ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης μετά την ολοκλήρωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με το ν. 4024/2011.

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων για προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες.

6. Επί αιτήσεως ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ.

 

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

Μπαλάς  Βασίλειος