24 Φεβ 2024 08:00

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (4-3-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:-4754-

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου.

2.- Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3.-Ανάκληση της αριθμ. 48/2012 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με καθορισμό όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων.

4.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

5.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ. Φήκης.

6.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.

7.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (16/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

8.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (17/2013 περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

9.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (19/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

10.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (21/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

11.-Συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.

12.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών.

13.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών.

14.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

          

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ