28 Φεβ 2024 09:06

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (30-8-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ.20936                 

                            

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Tρίτη και ώρα 19.00 να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

2.Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για τη διάθεση δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους στην Τ.Κ. Ροποτού.

3.Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Δέσης.

4.Ψήφιση πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών ως προς το ποσό που αφορά το έτος 2011.

5.Έγκριση διενέργειας – Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών – Ψήφιση πίστωσης.

6.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, έργων, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

7.Τροποποίηση της αριθμ. 42/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω επείγουσας ανάγκης.

 

Πύλη 26-8-2011

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ