26 Σεπ 2023 18:05

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (29-1-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                         

Αριθμ.Πρωτ. 1786     

                ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ                         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2.Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δέσμευσης πιστώσεων.

3.Ψήφιση πιστώσεων προηγούμενου οικ. έτους σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.& Κ.Κ.

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου οικ. έτους 2012 Δήμου Πύλης.

5.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

6.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Φήκης.

7.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ. Δροσερού.

8.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.

9.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

10.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

11.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

12.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

                                                        Πύλη 25-1-2013

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ