06 Δεκ 2023 10:50

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (23-12-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                         

Αριθμ. Πρωτ.:-29340-

                              

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Διάνοιξη αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλ/ρο, δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων – Καθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης – Kαθορισμός όρων δημοπρασίας – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης – Ψήφιση πίστωσης.

4.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου  Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων  – Ψήφιση πίστωσης.

5.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου  Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς – Ψήφιση πίστωσης.

6.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου  Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων – Ψήφιση πίστωσης.

7.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου  Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας – Ψήφιση πίστωσης.

8.Ανάθεση έργου στη ΔΕΗ – Ψήφιση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

9.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

10.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την μίσθωση κατάλληλου χώρου για την μεταστέγαση του Δημοτικού σχολείου Ροπωτού.

11.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (152/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

12.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (154/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

13.Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό (Αίτηση Αναστασίου Γεωργίου).

14.Αίτηση Μπενέκη Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό.

15.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

16.Αναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

17.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 19-12-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ