27 Φεβ 2024 11:51

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (22-10-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                  

Αριθμ.Πρωτ.:-24531

   Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διόρθωση απογραφής Δήμου Πύλης.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου έτους 2012 Δήμου Πύλης

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και  εισήγησης υποβληθέντων ενστάσεων του έργου Δασοτεχνική Διευθέτηση Τμήματος Συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δήμου Πινδέων.

4.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια «Εξοπλισμός Πνευματικού Κέντρου Πύλης».

5.Ανάθεση νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης – Ψήφιση πίστωσης.

6.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού εκθετηρίου στην Τ.Κ. Πύλης της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης.

7.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μουριάς της Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης.

8.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης.

9.Τροποποίηση της αριθμ. 46/2012 απόφασης της Ο.Ε σχετικά με έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ. Γόμφων.

10.Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης & ανακοπής κατασχετηρίων κατά του Δήμου Πύλης – Ψήφιση πίστωσης.

11.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για υπόθεση συμβιβαστικής επίλυσης του θέματος της πηγής στη θέση «Βρύσες», Παλαιοχωρίου – Τ.Κ. Γαρδικίου.

12.Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

13.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

                                                          Πύλη 18-10-2012

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ