18 Ιούν 2024 12:25

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (20-11-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                        

Αριθμ.Πρωτ.:-26214-

                         Προς  Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πύλης

               

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού, Οικονομικές Καταστάσεις οικονομικού έτους 2011.

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου έτους 2012 Δήμου Πύλης.

3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ. Πηγής.

4. Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής.

5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στο Δήμο Αθηναίων.

6. Πρόταση προς το Δ.Σ. σχετικά με το ποσό του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.

7. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων Κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης.

8. Ψήφιση πιστώσεων για :

-μετεγκατάσταση Μικρού φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ

-μετεγκατάσταση ΑDSL φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ

9. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση στέγης στο Δημαρχείο Ελάτης – Ψήφιση πίστωσης».

10.  Συμβιβαστική επίλυση του θέματος της πηγής στη θέση «Βρύσες», Παλαιοχωρίου – Τ.Κ. Γαρδικίου.

11. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμό δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

12. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

13. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για εκτέλεση διαταγής απόδοσης μισθίου – Ψήφιση πίστωσης.

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

15. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

                                                             Πύλη 16-11-2012

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ