20 Ιούλ 2024 23:10

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (18-12-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:-27634-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση για τον καθορισμό τιμής προσκύρωσης δημοτικής έκτασης σε ιδιώτη στην Τ.Κ. Παλ/ρου της Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης.

2.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση αγρών στην Τ.Κ. Δροσερού.

3.Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.

4.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αποθηκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

5.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ. Πηγής.

6.Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση Πίστωσης.

7.Σχετικά με υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (ακύρωση αριθμ.137/2012 απόφασης της Ο.Ε.).

8.Σχετικά με υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (ακύρωση αριθμ.254/2012 απόφασης του Δ.Σ.)

9.Ανάθεση εκπόνησης γεωφυσικής μελέτης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου στην Τ.Κ. Γόμφων – Ψήφιση πίστωσης.

10.Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στον αποχωρήσαντα υπάλληλο του Δήμου Μπαμπαλιάρη Παναγιώτη του Απ.

11.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

12.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

                                                          Πύλη 14-12-2012

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ