29 Φεβ 2024 00:09

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (09-12-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                  

Αριθμ. Πρωτ.:-28293-

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

                                            

                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε τηντου μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου  – Ψήφιση πίστωσης.

2.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση ζημιών & συντήρηση υποδομών στην Τ.Κ. Ροπωτού – Ψήφιση πίστωσης.

3.Ανάκληση της αριθμ. 199/2013 απόφασης της Ο.Ε. – Aνάθεση εκτέλεσης του έργου:«Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Βαθυρέματος» – Ψήφιση πίστωσης.  

4.Ανάθεση έργων στη ΔΕΗ -Ψήφιση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

5.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου του Δήμου στην Τ.Κ. Πύλης.

6.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (128/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

7.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (129/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (148/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

9.Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

10.Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό (Αίτηση Κουρεμένου Αθαν.).

11.Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό (Αίτηση Πολύζου Γρηγορίου).

12.Έγκριση της αριθμ. 79/2013 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πύλης.

13.Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 & έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

14.Αναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

15.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                          Πύλη 5-12-2013

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ