24 Ιούν 2024 03:00

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (04-11-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.:-25802-
 
 
Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε τηντου μηνός Noεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό (Αίτηση Χρ. Εμμανουήλ-Σωτ. Κρομμύδα).

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό (Αίτηση Αχ. Γκουγκουμάτη).

3.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (117/2013)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

4.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

5.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Παχτουρίου (συνοικισμός Αετός).

6.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.

7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2013 του Δήμου Πύλης.

8.Aνάθεση εκτέλεσης του έργου:«Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Βαθυρέματος» – Ψήφιση πίστωσης.

9.Αναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

10.Aποδέσμευση πιστώσεων του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

11.Aναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

12.Δέσμευση – Ψήφιση πιστώσεων του προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013 για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

13.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                          Πύλη 31-10-2013

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ