«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (31-08-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 12407

 
Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 31η του μηνός Aυγούστου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Aντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου»
2.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Aντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Ελάτης»
3.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Υδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ.Παχτουρίου»
4.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Εργα αναπλάσεων
κοινοχρήστων χώρων»
5.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός
όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής Προστασίας Δ.Ε.Πινδέων-Αιθήκων-Μυροφύλλου-Νεραίδας»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
6.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(104/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
7.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος
Προπληρωμής
10.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος
Προπληρωμής
11-Εισήγηση προς το Δ.Σ. για επανακαθορισμό τελών άρδευσης στην Τ.Κ.Πύλης
12- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
13.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ΚΤΕΟ οχημάτων
του Δήμου)
14.- Αποδοχή δωρεάς μετοχών
15.-Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης
16.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017
17.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

 

Πύλη 25-8-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ