30 Σεπ 2023 06:58

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (30-12-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.20334

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Παρακαλούμε την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017
2.- Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)Δήμου Πύλης
3.- Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων

 

 

 

Πύλη 22-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ