«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (30-04-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 4512

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 30η του μηνός Aπριλίου του έτους 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Kατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2018,που αφορά την ΔΕΥΑΠ Πύλης
2.-Τροποποίηση της αριθμ.215/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Βαλομανδρίου της Τ.Κ.Παραποτάμου
3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς
4- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πύλης
5.- Eγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Πύλης
και των Νομικών Προσώπων
6.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
7.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ).
11.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.

 

Πύλη 26-4-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ