13 Ιούλ 2024 03:04

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (29-12-2014)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.24660


 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μμ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Δημιουργία Πάρκου Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Τ.Κ.Φήκης»
2.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ.Πηγής του Δ.Πύλης».
3.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ.Πύλης»
4.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ.Φήκης»
5.- Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης
6.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
7.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.-Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
11.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

                                                      

    Πύλη 24-12-2014             
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ