24 Ιούν 2024 02:44

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (29-11-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.17720

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Παρακαλούμε την 29η του μηνός Noεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην
Τ.Κ.Ελευθεροχωρίου
2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην
Τ.Κ.Παραποτάμου
3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Γόμφων
4.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Καλογήρων
5.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
6.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς
7.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα
8.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης
9.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων& κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
10.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων,έτους 2017.
11.-Συμβιβαστική επιλύση Δήμου Πύλης με Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.
12.- Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
13.- Eγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου.
14.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του
Δήμου).
15.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του
Δήμου).
16.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(186/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
17.-Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος(υπόθεση Γκίκα-Καραμπέρη)-Ψήφιση
πίστωσης
18.- Σχετικά με αίτηση Σακκά Αθανασίου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
19.- Ορισμός δικηγόρου για αποστολή εξωδίκων καταγγελιών μίσθωσης ακινήτων του Δήμου.
20.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
21.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
22.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016
23.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

 

Πύλη 24-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ