28 Φεβ 2024 23:32

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (27-11-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 21780


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Eγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Aισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ.Ελάτης»-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
2.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Φήκης
3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)στην Τ.Κ.Πύλης
4.-Διόρθωση απογραφής Δήμου Πύλης
5.-Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ.έτους 2014
6.-Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή
7.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

Πύλη 23-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ