«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (27-09-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 13989
 
Προς:  Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Παρακαλούμε την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός

όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Kατασκευή σκαλοπατιών θέασης(κερκίδων)ανάντι του γηπέδου Τ.Κ.Πύλης»-Συγκρότηση επιτροπής

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

2.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση –Αποκατάσταση Σχολικών κτιρίων»

3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πύλης

4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομανδρίου στην Τ.Κ.Παραποτάμου

5.-Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(τουριστικό περίπτερο) στην Τ.Κ.Παραποτάμου.

6.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)στην Τ.Κ.Πύρρας

7.-  Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην

    Τ.Κ.Φιλύρας

8.-  Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην

    Τ.Κ.Μουριάς

9.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

10- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης-διάθεσης πιστώσεων και έκδοση εντάλματος

προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

11-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου

12.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου).

13.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

14.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

15.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

16.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

17.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

18.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος κωδικού του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017 για την αμοιβή νομικών για υποθέσεις του Δήμου.

19.-Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης

20.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017

21.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

                                                 Πύλη 22-9-2017

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ