«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (27-03-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 3153

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

                                                 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       

  

Παρακαλούμε την 27η του μηνός Mαρτίου του έτους 2018,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα

στην Τ.Κ.Πύλης

2.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης

3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης

4– Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς

5.-Eγκριση Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Πύλης

και των Νομικών Προσώπων

6.- Eγκριση Πρακτικού ΙΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής

καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης»

7.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ε.Ο.Τρικάλων-Αρτας

κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο.

8.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις

ασφαλτικών»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Ανάληψη υποχρέωσης

9.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Εργα αναπλάσεων

Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Ανάληψη

υποχρέωσης

10.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

11.-Ανάκληση εντολής πληρεξουσιότητας-Ορισμόςδικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-

Ψήφιση πίστωσης

12.-Ανάκληση εντολής πληρεξουσιότητας-Ορισμόςδικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-

Ψήφιση πίστωσης

13.-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

14.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου).

15.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

16.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.

 

Πύλη 22-3-2018

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ