06 Δεκ 2023 09:52

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-05-2015)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 9733


Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
       

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Mαίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας
2.-Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για λειτουργία κτηνοτροφικών στην Τ.Κ.Γαρδικίου
3.-Ψήφιση πίστωσης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα Δημοτικά Σφαγεία Πύλης-Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
4.-Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων
5.-Aναμόρφωση προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2015
6.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου
                                                     
                                                         Πύλη 21-5-2015             
                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                


                                            
                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ