28 Φεβ 2024 08:16

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-02-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.

 

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς

2.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φήκης

3.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Πιαλείας

4-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής

5.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στην

Τ.Κ.Παραποτάμου(οικισμός Βαλομανδρίου)

6.- Eγκριση Πρακτικού Ι διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων

7.- Eγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής

καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης»

8.Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών Πολιτικής

Προστασίας Δ.Ε.Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»

9.- Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου “Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ.Ροπωτού»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας.

10.-Εγκριση δαπάνης-Απευθείας ανάθεση έργου «Βελτίωση αυλείου χώρου-περιφράξεις οικοπέδων»

11.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής

12.-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

13.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου

14.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(17/2018)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του

Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

15.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

16.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

17.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

18.– Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

19.- Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση γνωμοδότησης

20.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

21.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2018.

 

 

 

Πύλη 22-2-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ