06 Δεκ 2023 10:17

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-01-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 809


Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
2.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ.Περτουλίου»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
3.-Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο:
«Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης(κερκίδων)ανάντι του γηπέδου της Τ.Κ.Πύλης»
4.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου
5.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου
6.- Σχετικά με αίτηση Δήμου Δημητρίου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
7.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(3/2018)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(4/2018)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

9.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(12/2018)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

10.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
11.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
12.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
13.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2017).
15.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2017 Δήμου Πύλης
16.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών οικ.έτους 2018
17.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών οικ.έτους 2018
18.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων οικ.έτους 2018

 


Πύλη 22-1-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ