23 Μάι 2024 06:34

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (26-01-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.217

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Μουριάς
2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Παραποτάμου
4.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Ελευθεροχωρίοου
5.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα
6.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Γόμφων
7.-Τροποποίηση της αριθμ. 224/2016 απόφασης της Ο.Ε.
8.- Εγκριση Πρακτικών Ι,ΙΙ και ΙΙΙ εκπόνησης μελέτης:« Μελέτη Διαχείρισης Δημοτικού δάσους
Γαρδικίου Δήμου Πύλης,Διαχειριστικής περιόδου 2016-2025»
9.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(10/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.-Σχετικά με αίτηση Κουτή Βάιου για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
11.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
12. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων
13.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου).
14.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(τασφάλιστρα οχημάτων του
Δήμου).
15.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ΚΤΕΟ οχημάτων του
Δήμου).
16.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
17.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
18.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
19.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
20.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
21.- Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 Δήμου Πύλης
22.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών οικ.έτους 2017
23.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών οικ.έτους 2017
24.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων οικ.έτους 2017

 

Πύλη 20-1-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ