23 Ιούν 2024 08:40

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (25-10-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.15669

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

Παρακαλούμε την 25η του μηνός Oκτωβρίου του έτους 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Πηγής

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα

4.- Εγκριση διενέργειας επαναληπτκής δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στηνΤ.Κ.Πύλης

5.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(139/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

6.- Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.

7.- Eγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου.

8.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε.Πύλης-Αιθήκων»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.

9.- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.

10.-Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας»-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

11.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

12.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής

13.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

14.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2016

15.- Προέλεγχος Απολογισμού-Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ.έτους 2015

16 Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016

17.- Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

18.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

 

 Πύλη 20-10-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ