04 Μαρ 2024 14:08

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (25-07-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 10688
Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. Πύλης
2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πύρρας
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς
4.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».
5.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:« Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στις Δ.Ε.Πινδέων & ΑΙθήκων».
6.- Εγκριση υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις-Συντηρήσεις ασφαλτικών»
7.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(79/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(86/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.- Σχετικά με αίτηση Μπαμπαλιάρη Φωτεινής για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
10.- Σχετικά με αίτηση Βαρελογιάννη Ελισάβετ για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
11- Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή τελων κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
12.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 


Πύλη 20-7-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ