02 Μαρ 2024 08:47

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (25-06-2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:-15910-     

                                              Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Παρακαλούμε την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη σύναψης Δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Πύλης.

2.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2012.

3.Έγκριση Πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τ.Κ. Νεραΐδοχωρίου.

4.Έγκριση Πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων  στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

5.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (περίπτερο) στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

6.Ανάθεση έργου στη ΔΕΗ – Ψήφιση πίστωσης.

7.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 21-6-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ