02 Μαρ 2024 09:16

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (24/9/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                              

Αριθμ. Πρωτ.:-22060-

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου -Ψήφιση πίστωσης.

2.Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κοτρωνίου -Ψήφιση πίστωσης.

3.Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλ/ρο, δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

4.Ανάθεση έργων στη ΔΕΗ – Ψήφιση πίστωσης.

5.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (98/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

6.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (103/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

7.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

8.Διόρθωση απογραφής Δήμου Πύλης.

9.Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικές Καταστάσεις οικ. έτους 2012.

10.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

Πύλη 20-9-2013

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ