29 Μάι 2024 14:33

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (24-2-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                          

Αριθμ. Πρωτ.: 3324

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων – Ψήφιση πίστωσης.

2.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης».

3.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα

4.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. 

5.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (33/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

6.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (34/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

7.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (35/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

8.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (36/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

9.Αναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

10.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                                         Πύλη 19-2-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ