21 Απρ 2024 11:51

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (24-03-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 3535

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 24η του μηνός Mαρτίου του έτους 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φιλύρας
3.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Γόμφων
4.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
5.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου
6.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
7.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα
8.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου
9.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στην
Τ.Κ.Παραποτάμου
10.- Eγκριση Πρακτικού Ι διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των
Νομικών Προσώπων
11.-Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Κατασκευή μικρών τεχνικών και
Βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης-Αιθήκων»
12.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση δημοτικών
κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δ. Πύλης.
13.- Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση και αποκατάσταση
κοιμητηρίων»
14.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Γόμφων»-Συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
15.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πινδαίων»- Συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
16.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πύλης»- Συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
17.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πιαλείων»- Συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού και aξιολόγησης προσφορών
18.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Νεραίδας»- Συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
19..-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Μυροφύλλου»- Συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
20.-Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης-έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών,καθορισμός όρων Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση το
έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.ΑΙθήκων»- Συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
21.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(30/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
22.- Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς-Ψήφιση πίστωσης
23.- Σχετικά με αίτηση Ράπτη Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό-κατάργηση δίκης
24.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου
25.- -Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου).
26.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος
Προπληρωμής
27.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος κωδικού του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017 για την αμοιβή νομικών για υποθέσεις του Δήμου.
28.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 

Πύλη 20-3-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ