28 Φεβ 2024 07:26

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (23-7-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                              

Αριθμ. Πρωτ. 15051         

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

                                                  

1.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης.</p>

2.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση & Βελτίωση υποδομών Δήμου Πύλης» -Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας.

3.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

4.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

5.Έγκριση απόφασης Δημάρχου (87/2014) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων β' τριμήνου οικ. έτους 2014 Δήμου Πύλης.

7.Αναμόρφωση προυπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

8.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

 

                                                          Πύλη 18-7-2014            

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ