30 Σεπ 2023 05:11

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (22-06-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.8637

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την  22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.     να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης για τη σύνταξη μελέτης διαχείρισης δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης,διαχειριστικής περιόδου 2016-2025-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

2.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Μουριάς

3.- Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Ελάτης

4- Εγκριση Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση υποδομών στις .Δ.Ε.Πύλης-Πιαλείων-Γόμφων»

5.- Εγκριση Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών»

6.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περισεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου

7.- .- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περισεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Παχτουρίου

8.–  Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Πύλης.

9.- Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου

10.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου)

11.- Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2016-Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

12.- Εγκριση πληρωμής του Tζαχρήστου Χρήστου βάσει της αριθμ. 28/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων

13.–Εγκριση απόφασης Δημάρχου(71.2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης

14.- Eγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου

15.- Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων

16.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016

17.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

 

 

Πύλη 16-6-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ