24 Φεβ 2024 15:43

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (21-01-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.491

 

Προς Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Πύλης
2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οιικισμού Τ.Κ.Ελάτης».
3.- Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων-Ψήφιση πίστωσης
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Μουριάς
5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Λυγαριάς
6.- Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ποσό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς
7.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
8.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
9.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΚΤΕΟ)
10.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(διενέργεια πραγματογνωμοσύνης)
11.-Aπαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογιαριασμού(πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων)
12.-Κατάρτιση και Εισήγηαη στο Δημοτικό Συμβούλιο όρων Δανείου Τ.Π.&Δανείων για αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων Δανείων με το Τ.Π.& Δανείων
13.-Kατάρτιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016,που αφορά τον ΟΚΠΑΔ Δήμου
Πύλης
14.- Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δέσμευσης πιστώσεων
15.-Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2015 Δήμου Πύλης
16.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών προηγουμένων ετών οικ.έτους 2016
17.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή βασικών λειτουργικών δαπανών οικ.έτους 2016
18.- Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων έργων οικ.έτους 2016

 

Πύλη 14-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ