23 Ιούν 2024 09:10

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (20-12-2016)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.19606

 

.
ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016,ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Aποδοχή δωρεάς τμήματος ιδιωτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Παραποτάμου για
νομιμοποίηση γεώτρησης
2.- Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος
προπληρωμής
3.-Eγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
4.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ασφάλιστρα οχημάτων του
Δήμου).
5.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2016
6.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων,οφειλών,εργασιών,προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου

Πύλη 15-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ