«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (20-04-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 4621

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Aπριλίου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στην Τ.Κ.Ελευθεροχωρίου
2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Δροσερού
3.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς
4.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Παχτουρίου
5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου
6.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ.Παραμέρου,έτους 2017
7.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ.Μεσοχώρας,έτους 2017
8.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ.Δέσης,έτους 2017
9.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(34/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
11.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(35/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
12.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(46/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
13.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(42/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
14.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(43/2017)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
15.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος
Προπληρωμής
16.-Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ.έτους 2017 για τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πύλης
17.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου).
18.- Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ).
19.-Eγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2017 Δήμου Πύλης
20.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

 

Πύλη 11-4-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ