24 Φεβ 2024 13:58

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (20-02-2017)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 1625

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Ελευθεροχωρίου
2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Φιλύρας
3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Γόμφων
4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής
5.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου
6.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Γαρδικίου
7.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Λυγαριάς
8.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγαςστην Τ.Κ.Δροσερού
9.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
10.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(15/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
11.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(16/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
12.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(17/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
13.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(18/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
14.- Εγκριση απόφασης Δημάρχου(20/2016)περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
15.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου
16.- Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου-Εγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
17.- Eγκριση καθορισμού τελών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
18.-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Ψήφιση πίστωσης-Εγκριση έκδοσης εντάλματος
προπληρωμής
19.-Εγκριση των αριθμ. 263/12-1-207 & 1464/9-2-2017 αποφάσεων Δημάρχου σχετικά με
εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη παροχής υπηρεσίας.
20.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017
21.- Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων-δεσμεύσης πιστώσεων
22.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Πύλη 15-2-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ