24 Ιούλ 2024 08:41

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (20-01-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                         

Αριθμ. Πρωτ.: 868 

 

Προς: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων – δέσμευσης πιστώσεων.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου οικ. έτους 2013 Δήμου Πύλης.

3.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης οικ. έτους 2014.

4.Kατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πύλης.

5.Έγκριση της αριθμ.21/2013 απόφασης της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. Δήμου Πύλης που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Πύλης. 

 

                                                          Πύλη 16-1-2014

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ