«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (18-12-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ. 19174

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ανάκληση της αριθμ. 234/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού–Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Μετατόπιση δικτύων ΔΕΥΑ έργου:Ε.Ο.Τρικάλων-Αρτας:Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο»- Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»
2.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
3.- Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς-Ψήφιση πίστωσης
4.- Σχετικά με ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς του Ουλάνη Αχιλλέα με το Δήμο Πύλης.
5.- Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου
6.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
7.- Εισήγηση για αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού του
Δήμου Πύλης
8.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2017
9.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017

 

 

Πύλη 14-12-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ